Verksamhet

Konferensen Sundsvall 42 ägs av den ideella föreningen Bron och genomförs operativt av föreningens helägd bolag, Bron Innovation AB.

Målet för föreningen är att bidra till verksamhetsutveckling i det digitala samhället. Föreningen består av drygt 40 medlemmar som tillsammans har mer än 5 000 anställda som arbetar inom detta fält.

Föreningen är sedan länge känd för den årliga nationella konferensen Sundsvall 42 som arrangerats ända sedan 1988. Konferensen är en viktig arena och ett viktigt medel för att arbeta mot föreningens mål. Med föreningen gör mycket mer än så och bidrar på olika sätt till vår digitala innovativa samhällsomvandling.

Föreningen har sin bas i Sundsvallsregionen, men medlemmarna är i all huvudsak nationella eller internationella. Det innebär också att aktiviteterna både kan ha en nationell eller internationell karaktär. Aktiviteterna drivs i första hand i samverkan med olika partners. Här nedan finns några exempel på aktiviteter.

Övergripande gäller att verksamheterna ska grundas i medlemmarnas intressen och behov. En annan viktig grund är olika och återkommande analyser för att ta fram visioner och strategier för olika delområden. De ger en grund för prioriterade aktiviteter och en klok arbetsfördelning mellan olika aktörer.

Forskning, utveckling och högre utbildning

Forskning och högre utbildning har alltid haft hög prioritet för föreningen där vår primära samarbetspartner är Mittuniversitetet. Under många år har föreningen medverkat till finansiering av forskningsresurser och samverkan mellan forskare inom universitetet och externa intressenter. Från sent 90-tal prioriterades särskilt uppbyggnaden av forskningsområdet SI, Samhällets Informationssystemt. Området består i dag av forskare inom olika inriktningar som utvecklas självständigt, i flera fall på hög nationell och internationell nivå. Föreningen prövar ständigt nya vägar för att stimulera utvecklingen av FoU-miljöer som kan stärka kompetensutvecklingen inom intresseområdet.

Föreningen har medverkat i utvecklingen av olika utbildningsprogram samt till fungerade relationer mellan studenter och arbetsliv. Här finns ständigt återkommande behov att stärka kompetensförsörjningen. Under 2012-13 genomförde föreningen, i samverkan med Näringslivsbolaget i Sundsvall, en särskild förstudie som definierade ett stort antal önskvärda aktiviteter inom åtta delområden.

Föreningen delar ut stipendier till studenter och forskarstuderande. Vi har också ett nära samarbete med studenternas organisationer och deltar bland annat i kårhusstyrelse och ledningsgruppen för studenternas arbetsmarknadsmässa. Tillsammans med studenterna delar vi ut årliga pris till bästa lärare vid Campus Sundsvall.

Pecoi, Public E-services in Cooperation for Open Innovation

Under perioden 2008-11 genomförde föreningen och dess medlemmar FoU-projektet Pecoi, Public E-services in Cooperation for Open Innovation, där tillämpad forskning bedrevs kring frågor om ökad social hållbarhet och en stärk öppen innovationsförmåga med hjälp av ökad delaktighet, öppenhet och samproduktion, primärt inom offentlig förvaltning. Huvudfinansiär var Vinnova, projektägare Sundsvalls kommun och stora delar av verksamheten bedrivs i nära samverkan med Mittuniversitetet.

En del av projektets leverans var två doktorsavhandlingar. En av dem utvecklade ny kunskap inom området E-demokrati och den andra arbetade med frågor när det gäller deltagande i öppna desigprocesser.

Projektet deltog aktivt i bildandet av en ny förening som arbetar med utveckling, förvaltning och spridning av öppna tjänster som baseras på öppen källkod: Dragon Open Source Foundation: www.dosf.se med föreningen som en av de aktivt deltagande medlemmarna.

Våren 2011 bidrog projektet och dess intressenter aktivt i arrangerande av Appening, 18-19 mars. Det var en 24-timmarstävling i tjänsteutveckling baserad på öppna offentliga datakällor. Aktiviteten kopplar direkt till det europeiska PSI-direktivet för stärkt tillgänglighet för offentliga data som en bas för tjänsteutveckling och tillväxt. Utöver föreningens medlemmar var också E-delegationen en viktig medarragör.

Utöver dessa exempel har projektet också arrangerat, och medverkat i, en mängd olika event över hela landet för att stimulera en utveckling i riktning mot projektets övergripande syfte. En hel del av dessa aktiviteter har bedrivits inom, eller i anslutning till, konferensen Sundsvall 42. Projektet samverkade också med Amit KL, Affärsnytta med IT, Kommuner och landsting (se nedan).

MNBA, Mittnordiskt samarbete

Bron är en aktiv deltagare i föreningen MNBA, Mid Nordic Business Arena; som samlar olika organisationer som arbetar för tillväxtfrågor och regional utveckling i regionen Västernorrland, Hälsingland, Jämtland och Tröndelag. MNBA etablerades av bland andra vår förening i slutet av 1990-talet.

Inom MNBA har vi bedrivit Mittnordisk regional samverkan för närings-livsorienterad utveckling i drygt tio år. Under senare år har detta arbete fokuserats mot direkt stöd till norska och svenska företag som driver konkret utveckling i samverkan. Under åren har flera hundra SME-företag deltagit i olika utvecklingsinsatser. Verksamheten ger många spin-off-effekter, bland annat följande exempel:

  • Etablering av en ny gemensam masterutbildning inom sensor-teknologiområdet samverkan mellan Sundsvall och Trondheim. Dessa relationer också utgjort bas för nya Interregprojekt.
  • Nya delar i det kommunala SÖT-samarbetet har initierades. Bl a etablerades i slutet av 2012 ett samarbete kring hållbarhetsområdet som under våren 2013 etablerade den nya plattformen Smart Living, The Mid Nordic Sustainibility Conference i en bred samproduktion mellan många olika aktörer.
  • Vi har etablerat samverkan med många olika aktörer inom det intressanta tillväxtområdet upplevelser/kreativa näringar där vi bland annat etablerat den gemensamma mötesplatsen Creative Business Arena. Denna inriktning utvecklas vidare i separata projekt.
  • Vi har drivit projekt för utveckling av regionala aktörer med omfattande arbete med kundrelationer inklusive uppbyggnad av forskning på området.
  • Vi har drivit projekt för utveckling av regionens e-learning-producerande företag.
  • Inom projektet Doar prövades olika metoder och tekniker för distansoberoende arbetssätt, främst till stöd för småföretagande i glesbygd.
  • Tillsammans med andra aktörer har vi tagit fram en regional FoU-strategi för Jämtlands och Västernorrlands län.
  • Flera nya projektidéer utvecklas som drivs vidare av enskilda medlemmar i MNBA.

Amit, Affärsnytta med IT

Delvis med grund i erfarenheter från ovanstående samarbete initierade MNBA under 2007-2008 ett nytt större projekt, Affärsnytta med IT, Amit. Projektet startades vid halvårsskiftet 2008 och omsatte cirka 60 miljoner fram till avslutet 2012.

Verksamheten var uppdelad i fem olika delprojekt. Grundidén var att stimulera och stödja verksamhetsutveckling med hjälp av ny teknik/ny kompetens. Det fanns tre olika målgrupper. Huvuddelen satsades på mindre och medelstora företag i regionen Jämtland-Västernorrland. En annan målgrupp var regionens kommuner och landsting (denna del, Amit-KL, var direkt kopplad till projektet Pecoi som beskrevs ovan). Den tredje målgruppen var en mindre gruppering företag inom Åkrokens Fibre Network. Amit hade en besvärlig startperiod där en kombination av finanskrisen och komplexa formella regeltolkningsproblem skapade svårigheter. Regeltolkningsproblem kopplade till handläggningen hos huvudfinansiären, Mål2/EU/Tillväxtverket har varit bestående. Under 2010 avslutades Åkrokens del med ett bra resultat.

Vid avslutningen av övriga delar 2012 kunde vi konstatera att Amit medverkat till betydande insatser. Närmare 150 arbetsplatser i regionen har inom Amit genomfört 190 utvecklingssatsningar för över 40 miljoner kronor. Ca 40 procent av dessa investeringar har finansierats via Amit och resten har arbetsplatserna svarat för själva.

För att initiera dessa utvecklingssatsningar har Amit fört diskussioner kring utmaningar, behov och möjligheter med 1021 företag och samtliga kommuner och landsting. Jämfört med hårda investeringar, t ex maskiner och fastigheter, är kostnaden per insats här relativt liten (i genomsnitt ca 210 000:- med drygt 80 000:- i stöd) men genomförd följeforskning visar hur stor betydelse dessa mjukare invester-ingar har för verksamheternas utveckling. Verksamheten har utmanat gällande regelverk och visat att det i många fall är diskriminerande för olika former av modern tjänsteproduktion och för kvinnligt företagande. Förhoppningsvis kan dessa erfarenheter bidra till en reformering av gällande regelverk.

IISN, Interregional Innovasjon Sverige Norge

Under 2008-2009 pågick en diskussion med EEN, European Enterprise Europe och den stora FoU-organisationen Sintef, baserad i Trondheim, kring samverkan om innovationsfrågor, bland annat baserade på erfarenhe-ter från ovan nämnda insatser och en del andra erfarenheter från området Open innovation. En viktig del var också Sintefs erfarenheter från metodutveckling inom innovationsområdet. Diskussionerna ledder fram till att projektet IISN, Interregional Innovasjon Sverige Norge formulerades under våren 2009. Projektet fick ett positivt finansieringsbeslut från Interreg i december 2009 och arbetet startades omgående.

När projektet avslutades 2012 kunde konstateras att 32 företag i den Mittnordiska regionen i dag har en väsentligt starkare ställning än de hade för ett par år sedan. Det är det viktigaste resultatet av IISN. Med utgångspunkt i sina viktigaste utvecklingsbehov har företagen genomfört minst ettåriga innovationsprocesser med stöd av externa kompetenser på hög nivå. Resultaten är fantastiska. Företagen har levererat nya produkter och tjänster, hittat nya marknader, skapat nya affärsrelationer och andra samarbeten, organisationsutvecklat, tagit patent på sina innovationer och mycket annat. IISN arbetade med två branschinriktningar: Förnyelsebar energi och Upplevelseindustri/turism. För var och en av dessa inriktningar har regionala utvecklingsinriktade företag analyserats och rekryteras. Företagen har samlats i fyra grupper med i genomsnitt åtta deltagare. Grupperna har arbetat i en strukturerad metod med individuella, drygt ettåriga, innovationsprocesser och gemensamma samlingar. På vägen har företagen fått stöd av en kvalificerad processledning och externa kompetenser anpassade för de specifika innovationsprocesserna. Företagen har också fått stöd med att finna vägar för fortsatt utveckling efter det att processen inom IISN avslutats.

Totalt har IISN omsatt 21 miljoner NOK/SEK. Av det har ca 17 miljoner använts direkt i företagens processer. Ytterligare 3 miljoner har använts till pro-cesstöd och gemensamma samlingar. Endast ca en miljon (fem procent) har gått till overhead i form av övergripande projektledning och administ-ration. Dessa 21 miljoner har till 51 procent finansierats av företagen själva. Resten har finansierats av en rad offentliga aktörer koordinerade inom Interreg Sverige-Norge. Verksamheten har drivits under gemensam ledning av Mid Nordic Business Arena (MNBA) på den svenska sidan och Sintef på den norska sidan.

Nya insatser

Inom MNBA har vi under 2013 diskuterat ett antal prioriterade utvecklingsbehov. Detta har under 2014 fördjupats inom BGN14, Behovsstyrd Gränsöverskridande Näringslivsutveckling 2014 och framåt. Inom BGN14 har ett 70-tal människor från hela Mittnorden deltagit för att utveckla minst fem olika insatsområden där avsikten är att organisera och finansiera dessa för genomförande från 2015 och framåt.

IKT-Nettverk Midt-Norden

Under perioden 2003-2010 har MNBA drivit flera projekt under den gemensamma beteckningen IKT-Nettverk Midt-Norden. Det handlar om olika aktiviteter för att stödja  tillväxt för den mittnordiska regionens mindre företag.

Inom verksamheten fanns omfattande regionala analyser, utveckling av en särskil arbetsmetod (ICE, Incentives för the Cooperative Enterprise), stora aktiviteter för 100-tals företag och ett stort antal konkreta utvecklingscase där svenska och norska företag genomfört gemensamma utvecklingscase för tillväxt och nya affärer.

Under de ssista åren utvecklades en särskild inriktning mot det sensorteknologiska området som resulterade i ett antal delprojekt kring mycket intressanta tillämpningsområden.

Den mångåriga verksamheten skapade många viktiga spin-off-effekter.

Verksamhetens finansierades av av ett särskilt program för svensk-norsk näringslivsutveckling, EU/Interreg, länsstyrelser/fylken och deltagande företag.

Utveckling i samverkan

En grundläggande strategi för Bron är att ta eget ansvar för vissa aktiviteter men gärna driva prioriterade utvecklingsinsatser i samverkan med andra innovationsaktörer.